เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ปรัชญา " รอบรู้รักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างเสริมระเบียบวินัย ใส่ใจพัฒนาผู้เรียน พากเพียรพัฒนาสังคม "
วิสัยทัศน์ " มุ่งพัฒนาส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนให้มีพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน "

Copyright © 2021 (Student Development Activities of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.